Một số bài tập C# cơ bản

 1. Viết chương trình nhập vào tên,năm sinh 1 người bất kỳ. Sau đó in lên màn hình các kết quả sau:tên,năm sinh,tuổi hiện tại và tuổi ở năm 2011 của họ.
 2. Viết chương trình nhập họ tên,chỉ số điện kế tháng trước,chỉ số điện kế tháng này của 1 khách thuê điện kế. Sau đó in lên màn hình hoá đơn tiền điện có dạng sau:
  ----------------------------------------
  Hoá đơn tiền điện
  Khách hàng : < họ tên >
  Chỉ số cũ : < chỉ số cũ >
  Chỉ số mới : < chỉ số mới>
  Tiêu thụ : < chỉ số mới - chỉ số cũ >
  Tiền điện : < tiêu thụ * 452.45 >
  Yêu cầu tiết kiệm điện
  ------------------------------------------
 3. Viết chương trình tính tiền lãi tiết kiệm với các dữ liệu cần thiết sau: tiền gởi, lãi suất (phần trăm), thời gian gởi (tháng). Cho biết sau thời gian này, người gởi sẽ lãnh bao nhiêu giả sử lãi không nhập vốn.
 4. Viết chương trình giải phương trình bậc 2 ax2 + bx + c = 0
 5. Nhập 4 số a, b, c và d. In ra số lớn nhất và nhỏ nhất trong 4 số này.
 6. Nhập 4 số a, b, c và d . In lại 4 số trên nhưng theo thứ tự giảm dần
 7. Nhập 1 số n nguyên dương. Cho biết N là số chẵn hay lẻ
 8. Viết chương trình nhập số N sau đó tính các tổng sau
  S1=1 + 2 + 3 +.....+ N
  S2=1 +1/2+1/3+.....+1/N
  S3=1 +22+33+... +NN
  S4=1*2*3...*N
  S5= 1 + 1/2! + 1/3! + ..... + 1/N!
 9. Tính tiền lãnh sau 1 thời gian t tháng với lãi suất tiền gởi là s và số tiền gởi là g. Biết rằng lãi nhập vốn trong từng tháng.
 10. Nhập 2 số nguyên dương M,N. In ra bội số chung nhỏ nhất và ước số chung lớn nhất của M và N
 11. Chương trình đoán số: Người chơi sẽ đoán 1 số trong phạm vi từ 0 đến 100,chương trình kiểm tra kết quả và xuất các thông báo hướng dẫn:
  * Số bạn đoán lớn hơn
  * Số bạn đóan nhỏ hơn
  * Bạn đoán đúng
  Số lần đoán tối đa : 10 lần
Một số bài tập khác:
http://freecode.vn/for@um/showthread.php?22899-B%C3%A0i-t%E1%BA%ADp-%E1%BB%A9ng-d%E1%BB%A5ng-C-To%C3%A0n-t%E1%BA%ADp

sanghv


0 comments: